2/2021/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Działania edukacyjne i/lub promocyjne o Przedgórzu bazujące na historii ludzi, miejsc i wydarzeń, w tym rozbudowa systemu EDU - INFO

Odsłony: 396
Drukuj Email

logotypy razem

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR 2/2021/G
Data ogłoszenia: 12.02.2021 r.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Działania edukacyjne i/lub promocyjne o Przedgórzu bazujące na historii ludzi, miejsc i wydarzeń, w tym rozbudowa systemu EDU - INFO

Termin naboru: 1.03.2021 r. – 19.03.2021 r.
Wysokość dostępnych środków: 72 000 zł


Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Działania edukacyjne i/lub promocyjne o Przedgórzu bazujące na historii ludzi, miejsc i wydarzeń, w tym rozbudowa systemu EDU - INFO.

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm).

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego
Cel ogólny I: Włączenie społeczności lokalnej w działania na rzecz poprawy jakości życia, dostępu do wiedzy oraz perspektyw rozwoju wszystkich grup mieszkańców
Cel szczegółowy I.2: Kultywowanie, zachowanie i upowszechnianie tradycji wzmacniającej spójność obszarową Przedgórza
Przedsięwzięcie I.2.1: Działania edukacyjne i/lub promocyjne o Przedgórzu bazujące na historii ludzi, miejsc i wydarzeń, w tym rozbudowa systemu EDU-INFO
Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR w zakresie działań kultywujących historię obszaru oraz rozbudowanie systemu edukacji o Przedgórzu (EDU-INFO) - 12

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w dniach
1.03.2021 r. – 19.03.2021 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” - Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Limit dostępnych środków: 72 000 zł

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
- Działania kultywujące historię obszaru oraz rozbudowanie systemu edukacji o Przedgórzu (EDU-INFO)
Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: 1.08.2021 r. - 30.04.2022 r.

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji dla projektów grantowych, zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku, znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” – www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „LSR 2014-2020” – podzakładka „DOKUMENTY”, a także w Biurze LGD.

Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 30% pkt. możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, tj. minimum 10 pkt.

W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów o miejscu na liście operacji decyduje większa liczba punktów uzyskanych w ocenie według kryteriów premiujących, a w następnej kolejności data i godzina wpływu wniosku.

Forma wsparcia
• pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych
• intensywność pomocy wynosi 100% kosztów kwalifikowanych
• wysokość kwoty grantu - wartość dofinansowania do jednego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego wynosi od 5 do 6 tys. zł.

Wypłata środków w wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o rozliczenie grantu następuje na numer rachunku bankowego grantobiorcy podany w umowie o powierzenie grantu w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez LGD wniosku o rozliczenie grantu.
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Wymagane dokumenty
• formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników (dwa egzemplarze – jeden dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
• dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
             - doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
             - zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
             - kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
             - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
Ponadto w przypadku zaangażowania w realizację projektu osób z grupy defaworyzowanej do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przynależności tych osób do grupy defaworyzowanej, zgodnie ze wskazaniem w LSR, w tym zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej.

Miejsce udostępnienia dokumentów
LSR wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” – www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „LSR 2014-2020” – podzakładka: DOKUMENTY, a także w Biurze LGD
• Formularz/-e wniosku/-ów o udzielenie grantu, wniosku/-ów o płatność oraz formularz/-e umowy/-ów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” – www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „WNIOSKODAWCA” – „NABORY” – „2021”

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.: 14 684 66 66, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Formularz wniosku o powierzenie grantu
Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Formularz wniosku o rozliczenie grantu
Formularz sprawozdania
Umowa powierzenia grantu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Karta wstępnej oceny wniosku
Karta oceny zgodności operacji z LSR
Karta oceny
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lokalne kryteria wyboru operacji dla projektów grantowych
Procedury oceny i wyboru grantobiorców
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz