1/2021/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Odsłony: 360
Drukuj Email

logotypy razem

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR 1/2021/G

Data ogłoszenia: 12.02.2021 r.

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Termin naboru: 1.03.2021 r. – 19.03.2021 r.

Wysokość dostępnych środków: 80 000 zł

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm).

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego

Cel ogólny I: Włączenie społeczności lokalnej w działania na rzecz poprawy jakości życia, dostępu do wiedzy oraz perspektyw rozwoju wszystkich grup mieszkańców

Cel szczegółowy I.2: Kultywowanie, zachowanie i upowszechnianie tradycji wzmacniającej spójność obszarową Przedgórza

Przedsięwzięcie I.2.1: Działania w oparciu o tradycję, produkt lokalny i dziedzictwo Przedgórza

Wskaźnik produktu: Liczba działań promujących obszar Przedgórza – 10

 Termin i miejsce składania wniosków:

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w dniach

1.03.2021 r. – 19.03.2021 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” - Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00

Limit dostępnych środków: 80 000 zł

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:   Działania promujące obszar Przedgórza

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: 1.08.2021 r. - 30.04.2022 r.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji dla projektów grantowych, zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku, znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” – www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „LSR 2014-2020” – podzakładka „DOKUMENTY”, a także w Biurze LGD.

Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 30% pkt. możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, tj. minimum 10 pkt.

W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów o miejscu na liście operacji decyduje większa liczba punktów uzyskanych w ocenie według kryteriów premiujących, a w następnej kolejności data i godzina wpływu wniosku.

Forma wsparcia

 • pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych
 • intensywność pomocy  wynosi 100% kosztów kwalifikowanych
 • wysokość kwoty grantu - wartość dofinansowania do jednego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego wynosi od 5 do 8 tys. zł.

Wypłata środków w wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o rozliczenie grantu następuje na numer rachunku bankowego grantobiorcy podany w umowie o powierzenie grantu w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez LGD wniosku o rozliczenie grantu.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników (dwa egzemplarze – jeden dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
 • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
  - doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  - zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  - kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować

Wykaz wymaganych załączników składanych a wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

Ponadto w przypadku zaangażowania w realizację projektu osób z grupy defaworyzowanej, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przynależności tych osób do grupy defaworyzowanej, zgodnie ze wskazaniem w LSR, w tym zaświadczenie z Urzedu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej.

Miejsce udostępnienia dokumentów

LSR wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” – www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „LSR 2014-2020” – podzakładka: DOKUMENTY, a także w Biurze LGD
Formularz/-e wniosku/-ów o udzielenie grantu, wniosku/-ów o płatność oraz formularz/-e umowy/-ów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” – www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „WNIOSKODAWCA” – „NABORY” – „2021"

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.: 14 684 66 66, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formularz wniosku o powierzenie grantu

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formularz wniosku o rozliczenie grantu

Formularz sprawozdania

Umowa powierzenia grantu
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karta wstępnej oceny wniosku

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lokalne kryteria wyboru operacji dla projektów grantowych

Procedury oceny i wyboru grantobiorców

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz