4/2018/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

24 styczeń 2018
Odsłony: 987
Drukuj Email

baner-stopka

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR 4/2018/G

Data ogłoszenia: 09.02.2018

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Termin naboru: 27.02.2018 r. – 19.03.2018 r.

Wysokość dostępnych środków: 80 000 zł

Zakres tematyczny projektu grantowego 

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm).

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego
Cel ogólny I: Włączenie społeczności lokalnej w działania na rzecz poprawy jakości życia, dostępu do wiedzy oraz perspektyw rozwoju wszystkich grup mieszkańców
Cel szczegółowy I.2:
Kultywowanie, zachowanie i upowszechnianie tradycji wzmacniającej spójność obszarową Przedgórza
Wskaźnik rezultatu:
liczba osób korzystających z działań o charakterze kulturalnym i/lub promocyjnym - 3600
Przedsięwzięcie I.2.1:
Działania w oparciu o tradycję, produkt lokalny i dziedzictwo Przedgórza
Wskaźnik produktu:
Liczba działań promujących obszar Przedgórza - 10

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w dniach
27.02.2018 r. – 19.03.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” -: Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Limit dostępnych środków: 80 000 zł

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:

  - Działania promujące obszar Przedgórza

  Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: 2.11.2018 r. - 30.09.2019 roku

  Kryteria wyboru operacji

  Lokalne kryteria wyboru operacji dla projektów grantowych, zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku, znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” – www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „LSR 2014-2020” – podzakładka „DOKUMENTY”, a także w Biurze LGD.

  Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 30% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. minimum 11 pkt.

  W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów o miejscu na liście operacji decyduje większa liczba punktów uzyskanych w ocenie według kryteriów premiujących, a w następnej kolejności data i godzina wpływu wniosku.

  Forma wsparcia

  • pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych
  • intensywność pomocy dla organizacji pozarządowych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 90%, a dla osób fizycznych 80%
  • wysokość kwoty grantu - wartość dofinansowania do jednego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego wynosi od 5 do 8 tys. zł.

  Wypłata środków w wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o rozliczenie grantu następuje na numer rachunku bankowego grantobiorcy podany w umowie o powierzenie grantu w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez LGD wniosku o rozliczenie grantu.

  Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

  Wymagane dokumenty

  • formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników (dwa egzemplarze – jeden dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
  • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
   • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
   • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
   • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
   • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

  Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
  Ponadto w przypadku zaangażowania w realizację projektu osób z grupy defaworyzowanej do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przynależności tych osób do grupy defaworyzowanej, zgodnie ze wskazaniem w LSR, w tym zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej.

  Miejsce udostępnienia dokumentów

  • LSR wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” – www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „LSR 2014-2020” – podzakładka: DOKUMENTY, a także w Biurze LGD
  • Formularz/-e wniosku/-ów o udzielenie grantu, wniosku/-ów o płatność oraz formularz/-e umowy/-ów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” – www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „WNIOSKODAWCA” – „NABORY” – „2018”

  Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.: 14 684 66 66, od poniedziałku do piątku
  w godz. od 8:00 do 16:00.


  Formularz wniosku o powierzenie grantu dla osób fizycznych

  Formularz wniosku o powierzenie grantu dla organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych

  Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu


  Formularz wniosku o rozliczenie grantu

  Formularz sprawozdania

  Umowa o powierzenie grantu


  Karta wstępnej oceny wniosku

  Karta oceny zgodności operacji z LSR

  Karta oceny


  Lokalne kryteria wyboru operacji dla projektów grantowych

  Procedury oceny i wyboru grantobiorców

  Księga wizualizacji

  POLECAMY

   

  OBSZAR LGD

  PARTNERZY

  WAŻNE

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Biuro Stowarzyszenia:
  Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
  tel./fax.  14 684 66 66 
  kom. 883 599 699
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

  Polityka prywatności

  ZNAJDŹ NAS TAKŻE:  email.png  facebook.png  twitter.png

  Zapisz

  Zapisz