Małe projekty

Odsłony: 11102
Drukuj Email

Jaki jest cel działania ?

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do rozwoju Przedgórza - przede wszystkim do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrody i kultury oraz wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów w wysokości nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych (poniesionych). Przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50 tyś. Limit w całym okresie programowania na jednego beneficjenta wynosi 200 tyś. [1]. 

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Pomoc mogą otrzymać: osoby fizyczne[2] będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnie i mające miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (gminy: Radłów, Borzęcin, Dębno, Brzesko) lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne, albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, kościoły, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, instytucje kultury, fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na tym obszarze.

Zakres realizacji małych projektów:

1. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

 1. udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
 2. organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem œśrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,
 3. organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
 4. zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

2. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:

 1. promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
 2. promocję lokalnej przedsiębiorczości,
 3. remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

3. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:

 1. utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
 2. budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

4. promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

5. promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

 1. odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,
 2. remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
 3. kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
 4. prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem œśrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 5. promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
 6. urządzenie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich;

6. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej produktami lub usługami lokalnymi, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

 1.  udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
 2. promocję produktów lub usług lokalnych,
 3. uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakoœci innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem œśrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 4. budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
 5. budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
 6. badanie rynku produktów lub usług lokalnych

- z wyłączeniem działalności rolniczej;

7. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

 


[1]  W przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań: Różnicowanie…, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit ten wynosi 50 tys. zł na jednego beneficjenta.

[2] Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc jeżeli mały projekt jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą albo z działalnością gosp., którą planuje podjąć. Jeżeli osoba fizyczna nie prowadzi działalności gosp. oraz nie planuje jej podjąć to może realizować mały projekt wyłącznie w zakresie określonym w załączniki do rozporządzenia (pkt. 2a lub pkt. 5c):

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:

   a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,

5) promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

   c)  kultywowanie:

- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

- języka regionalnego i gwary,

- tradycyjnych zawodów i rzemiosła.


 Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz