Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Drukuj Email
Odsłony: 9592

Jaki jest cel działania?

Realizacja działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno­ gospodarczego obszarów wiejskich.

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.  Podmioty te jednak muszą mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie objętym lokalną strategia rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

 

Kryteria dostępu - czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc:

1.   operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;

3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej albo
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

5. w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie”.

 

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji (50%). Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
 • 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
 • 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł.

Zakres pomocy:

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

2. usług dla ludności;

3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;

4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;

5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

7. usług transportowych;

8. usług komunalnych;

9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

10. magazynowania lub przechowywania towarów;

11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.

2. Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.

3. Zagospodarowania terenu.

4. Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.

5. Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej.

6. Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczające:

 1. trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych,
 2. równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż świadczenia transportowe.

7. Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

 

Do kosztów kwalifikowanych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne:

1. Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych.

2.   Opłat za patenty lub licencje.

3.  Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:

1. Transportu do miejsca realizacji operacji:

 1. materiałów służących realizacji operacji,
 2. maszyn urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

2. Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.


Pomoc nie obejmuje kosztów m.in.:

1. Podatku od towarów i usług (VAT).

2. Nabycia nieruchomości.

3. Zakupu rzeczy używanych.

4. Budowy budynków mieszkalnych.

5. Zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

 


 Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Różnicowanie w kierunku działalności

Drukuj Email
Odsłony: 9851

Jaki jest cel działania?

Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

 

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Beneficjentem operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

Uwaga: Osoby te muszą jednakże mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

 

Kryteria dostępu - czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc:

1.   operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;

3. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3;

4. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;

5. gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

 

Dodatkowe warunki określone na poziomie rozporządzenia

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik (beneficjenci szczegółowo wymienieni powyżej) który:

 1. jest obywatelem pastwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. jest pełnoletni,
 3. ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców (jedynie w przypadku realizowania tego działania podejściem Leader w ramach osi 4) lubgminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 4. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr1698/2005 z dnia 20 września 20- 05 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. l, z poźn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,
 5. nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 6. jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 7. nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej; jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatności do gruntów rolnych.

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 100 000 zł.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.


Zakres pomocy:

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

2. usług dla ludności;

3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;

4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;

5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

7. usług transportowych;

8. usług komunalnych;

9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

10. magazynowania lub przechowywania towarów;

11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.

2. Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.

3.  Zagospodarowania terenu.

4.  Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.

5. Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej.

6. Zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:

 1. w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych,
 2. w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe

7.  Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

 

Do kosztów kwalifikowanych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne:

1. Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych.

2.   Opłat za patenty lub licencje.

3. Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.


Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:

1. Transportu do miejsca realizacji operacji:

 1. materiałów służących realizacji operacji,
 2. maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

2. Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.


Pomoc nie obejmuje kosztów m.in.:

1. Podatku od towarów i usług (VAT).

2. Zakupu rzeczy używanych.


 Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Odnowa i rozwój wsi

Drukuj Email
Odsłony: 9219

Jaki jest cel działania?

Działanie "Odnowa i rozwój wsi" ukierunkowane jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

 

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

1. gmina

2. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego

3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – na operacje, w ramach których są ponoszone następujące koszty:

 1. związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego
 2. odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
 3. zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji
 4. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji
 5. ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

4. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi. 

 

Kryteria dostępu - czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc:

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

1. projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:

 gminy wiejskiej lub

 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

2. projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;

3. projekt nie ma charakteru komercyjnego;

4. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;

5. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;

6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

 

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł (128 080,3 euro) w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł (6 404,0 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

Zakres pomocy:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

 1. pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
 2. służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3.budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków.

2. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury.

3. Budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli.

4. Zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów.

5. Związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

6. Urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku.

7. Budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej.

8. Zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości.

9. Rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci.

10. Zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne.

11. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na

cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal

ekspozycyjnych lub witryn.

12. Odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków.

13. Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji.

14. Zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - koniecznego do realizacji operacji.

15. Zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji.

 

Do kosztów kwalifikowanych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne:

 1.   Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów

architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, usług geodezyjno-kartograficznych, usług rzeczoznawcy majątkowego.

2.    Opłat za patenty lub licencje.

3.    Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem

robotami budowlanymi.

4.    Przygotowywania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji.

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT).

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.


 Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Małe projekty

Drukuj Email
Odsłony: 11103

Jaki jest cel działania ?

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do rozwoju Przedgórza - przede wszystkim do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrody i kultury oraz wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów w wysokości nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych (poniesionych). Przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50 tyś. Limit w całym okresie programowania na jednego beneficjenta wynosi 200 tyś. [1]. 

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Pomoc mogą otrzymać: osoby fizyczne[2] będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnie i mające miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (gminy: Radłów, Borzęcin, Dębno, Brzesko) lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne, albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, kościoły, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, instytucje kultury, fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na tym obszarze.

Zakres realizacji małych projektów:

1. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

 1. udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
 2. organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem œśrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,
 3. organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
 4. zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

2. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:

 1. promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
 2. promocję lokalnej przedsiębiorczości,
 3. remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

3. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:

 1. utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
 2. budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

4. promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

5. promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

 1. odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,
 2. remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
 3. kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
 4. prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem œśrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 5. promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
 6. urządzenie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich;

6. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej produktami lub usługami lokalnymi, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

 1.  udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
 2. promocję produktów lub usług lokalnych,
 3. uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakoœci innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem œśrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 4. budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
 5. budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
 6. badanie rynku produktów lub usług lokalnych

- z wyłączeniem działalności rolniczej;

7. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

 


[1]  W przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań: Różnicowanie…, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit ten wynosi 50 tys. zł na jednego beneficjenta.

[2] Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc jeżeli mały projekt jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą albo z działalnością gosp., którą planuje podjąć. Jeżeli osoba fizyczna nie prowadzi działalności gosp. oraz nie planuje jej podjąć to może realizować mały projekt wyłącznie w zakresie określonym w załączniki do rozporządzenia (pkt. 2a lub pkt. 5c):

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:

   a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,

5) promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

   c)  kultywowanie:

- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

- języka regionalnego i gwary,

- tradycyjnych zawodów i rzemiosła.


 Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz