LGD SZUKA PRACOWNIKA

09 listopad 2017
Odsłony: 985
Drukuj

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie
„Kwartet na Przedgórzu” ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - na zastępstwo nieobecnego pracownika. Więcej...

 

1. Dane identyfikacyjne pracodawcy: Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327 A, 32-825 Borzęcin.

2. Określenie stanowiska, na które prowadzony jest nabór: specjalista ds. wdrażania LSR.
3. Informacja o rodzaju i miejscu zatrudnienia: praca na pełnym etacie w biurze LGD
w Warysiu – na zastępstwo nieobecnego pracownika.

4. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności specjalisty ds. wdrażania LSR:
• obsługa kancelaryjno–organizacyjna biura Stowarzyszenia;
• obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach lokalnej Strategii Rozwoju LGD;
• pomoc beneficjentom przy wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy;
• pomoc beneficjentom przy wypełnianiu uzupełnień/wyjaśnień;
• pomoc beneficjentom przy wypełnianiu wniosku o płatność;
• organizacja i obsługa działań informacyjno-promocyjnych zgodnych z przyjętym planem działania LGD;
• pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez organizowanych lub współorganizowanych przez LGD;
• pomoc w przygotowaniu szkoleń oraz zebrań organizowanych w ramach Stowarzyszenia;
• pomoc w organizacji szkoleń i zebrań oraz obsługa techniczna;
• obsługa interesantów biura;
• udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie pisemnie lub za pośrednictwem internetu;
• monitoring i kontrola realizacji projektów przez beneficjentów;
• obsługa organizacyjna posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Członków;
• organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej projekty;
• pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do naborów organizowanych przez LGD;
• podejmowanie działań na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;
• współpraca z instytucjami i organami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami;
• bieżące analizowanie zmian w systemie prawnym PROW;
• podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach;
• prowadzenie dokumentacji z realizowanych zadań;
• wytwarzanie dokumentów i pism korespondencyjnych;
• prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
• realizacja zadań zleconych przez kierownika biura;
• inne zadania wynikające ze strategii LGD;
• aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarze działania LGD.

5. Wymagania niezbędne:
-/ wykształcenie wyższe;
-/ roczny staż pracy potwierdzony umową o pracę w administracji publicznej lub w NGO.


6. Wymagania dodatkowe:
• znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów z UE;
• doświadczenie pracy w stowarzyszeniach;
• obsługa komputera (MS Office, generator wniosków, http);
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
• prawo jazdy kat. B.
• wymagane cechy osobowe: sumienność – terminowość, asertywność, odporność na stres, kreatywność, nastawienie prospołeczne, wytrwałość i odpowiedzialność.
7. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny lub inna pisemna forma zgłoszenia udziału w naborze,
b) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz doświadczenia zawodowego,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, posiadanie kwalifikacji i uprawnień, znajomość języków obcych;
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie wraz z aktualną fotografią,
e) kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy zlecenia),
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

* Dokumenty określone w punktach a, b, d, f, dla ich ważności muszą być opatrzone datą sporządzenia i podpisane.
8. Termin, miejsce i forma składania dokumentów oraz warunki skuteczności terminowego doręczenia dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie pisemnej osobiście w biurze Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A; 32-825 Borzęcin lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A; 32-825 Borzęcin w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 12.00.

* Uwaga! W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu pisma do biura w Warysiu. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z widocznym dopiskiem na kopercie: „Praca w LGD – Nie otwierać przed 30.11.2017 r., godz.12.00”. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Biura Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu oraz bez kompletu wymaganych dokumentów, bez wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane.

9. Etapy rekrutacji i sposób powiadamiania kandydatów:
a) analiza złożonych dokumentów
b) rozmowa kwalifikacyjna.
* Kandydaci do pracy spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, poinformowani zostaną telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

10. Osoby biorące udział w naborze, przez fakt złożenia dokumentów aplikacyjnych, wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru na podanych zasadach.

Data ogłoszenia: 9 listopada 2017 roku.