OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2017/W

13 kwiecień 2017
Odsłony: 2384
Drukuj Email

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Więcej...

 

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2017/W

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 STOWARZYSZENIE „KWARTET NA PRZEDGÓRZU”,

DZIAŁAJĄCA NA TERENIE GMIN: BORZĘCIN, BRZESKO, DĘBNO ORAZ RADŁÓW 

informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

I. Instytucja planująca realizację operacji własnej: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

II. Zakres tematyczny operacji: Operacja własna będzie realizowana w następującym zakresie określonym w Rozporządzeniu (DZ. U. poz. 1570 z późń zm):  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Zakres tematyczny wynikający z LSR to: Tworzenie warunków do podejmowania pracy w zawodach deficytowych przez defaworyzowanych. Operacja zakłada realizację następującego wskaźnika produktu: Liczba szkoleń i innych działań edukacyjnych kierowanych do grupy defaworyzowanej, określonej w LSR. Operacja przyczyni się do realizacji wskaźników rezultatu: Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem oraz Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych.

III. Opis operacji

Operacja, którą zainteresowana jest LGD „Kwartet na Przedgórzu”, polegać będzie na przeprowadzeniu  kompleksowego zestawu szkoleń i kursów zawodowych dla osób z grupy defaworyzowanej, określonej w LSR jako osoby bezrobotne, które nie przekroczyły 30. roku życia. Szkolenia i kursy zawodowe zostały ponadto tak dobrane, by uwzględniały realne zapotrzebowania rynku pracy. 

LGD planuje zatem przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych z zakresu:

 • 35-godzinny kurs barmański I stopnia dla minimum 12 osób; po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje w języku polskim i angielskim dwa certyfikaty uznawane na terenie Unii Europejskiej potwierdzające udział w kursie barmańskim;
 • 14-godzinny kurs baristy I stopnia dla minimum 12 osób; po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje w języku polskim i angielskim dwa certyfikaty uznawane na terenie Unii Europejskiej potwierdzające udział w kursie balistycznym;
 • 21-godzinny kurs kelnerski I stopnia dla minimum 12 osób; po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje w języku polskim i angielskim dwa certyfikaty uznawane na terenie Unii Europejskiej potwierdzające udział w kursie kelnerskim;
 • 36-godzinny kurs z obsługi kas fiskalnych oraz programu do fakturowania dla minimum 12 osób; po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje Certyfikat CTI oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN;
 • 67-godzinny kurs obsługi wózka widłowego dla minimum 20 osób; osoby po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie oraz przystępują do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje wówczas dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT;
 • LGD zainteresowana jest przeprowadzeniem pełnego zestawu ww. szkoleń i zawodowych kursów zgodnie z określoną liczbą uczestników oraz czasem trwania poszczególnych szkoleń i kursów.
 • Uczestnikami ww. szkoleń i kursów mogą być wyłącznie osoby mieszkujące na obszarze LGD, czyli na terenie gmin: Brzesko, Borzecin, Dębno i Radłów.
 • Ww. szkolenia i kursy będą przeprowadzone wyłącznie na obszarze LGD.  

IV. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000 zł

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji 

Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji własnych LGD, zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” – www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „LSR 2014-2020” – podzakładka „DOKUMENTY”, w Biurze LGD oraz stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. minimum 25 pkt.

VI. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Wypełniony formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD należy składać w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 14.05.2017 roku, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu", Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 w godzinach 9.00-14:00. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji dostępny jest na stronie internetowej www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia dokumenty niezbędne do weryfikacji podmiotowych warunków przyznania pomocy.

VII. Informacja o wymaganych dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia

Weryfikacja spełnienia definicji beneficjenta określona w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z późń. zm.) będzie dokonana na Karcie oceny Wykonawców, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. W oparciu o analizę danych zawartych w formularzu Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji - Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz dokumentów załączonych do Zgłoszenia przez podmiot zgłaszający. Dokumenty te powinny obejmować przynajmniej następujące dokumenty (w zależności od formy prawnej podmiotu zgłaszającego):

 1. Kopia dokumentu tożsamości (dotyczy osób fizycznych) - Obywatele Polski zobowiązani są złożyć kopię dowodu osobistego, a obywatele pozostałych państw UE kopię karty pobytu, paszportu lub każdego innego dokumentu ze zdjęciem, wydanego w kraju obywatelstwa danej osoby, który w danym kraju jest uznawany za dokument tożsamości i zawiera dane osobowe oraz informację o obywatelstwie. Jeżeli podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji, będący obywatelem Polski z jakiegoś powodu nie może załączyć kopii dowodu osobistego, może załączyć kopię paszportu (w przypadku osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej – wraz z zaświadczeniem z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu zameldowania na pobyt czasowy lub stały na podstawie, którego LGD będzie mogła potwierdzić miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy).
 2. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego (dotyczy osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej – tylko w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy).
 3. Dokument potwierdzający zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub oddziału na obszarze objętym LSR (dotyczy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie jest ona zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym).
 4. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (dotyczy kościołów lub związków wyznaniowych).
 5. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego ogłoszenia (dotyczy podmiotów wykonujących działalność gospodarczą).

VIII. Kryteria weryfikacji zgłoszeń:

 1. Złożenie zgłoszenia w miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń.
 2. Warunki podmiotowe dotyczące wykonawcy:
  1. Osoba fizyczna/osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:
   • Czy miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?
   • Czy adres, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, wpisane w CEIDG znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?
   • Czy osoba fizyczna jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej?
   • Czy osoba fizyczna jest pełnoletnia?
   • Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?
  2. Osoba prawna:
   • Czy siedziba/oddział osoby prawnej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?
   • Czy obszar gminy będącej Wykonawcą jest obszarem wiejskim objętym LSR?
   • Czy Wykonawcą jest podmiot inny niż województwo?
   • Czy Wykonawca jest lokalną grupą działania?
   • Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?
  3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
   • Czy siedziba/oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?
   • Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?
  4. Spółka cywilna:
   • Czy każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt 1-3?
   • Czy podmiot wykonujący działalność w formie spółki cywilnej nie ubiega się o pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR?
   • Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?

IX. Załączniki do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1: Formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.
 2. Załącznik nr 2: Lokalnych kryteriach wyboru operacji własnych LGD
 3. Załącznik nr 3: Karta oceny Wykonawców
 4. Załącznik nr 4: Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD 
 5. Załącznik nr 5: Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
 6. Załącznik nr 6: Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać oświadczenie o treści: 

„Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą: Operacja własna w zakresie Tworzenia warunków do podejmowania pracy w zawodach deficytowych przez defaworyzowanych, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” w dniu 13.04.2017 roku.  

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”- Waryś 327A, 32-825 Borzęcin.

Operacja ta będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji lub nie będzie spełniał warunków niezbędnych do udzielenia wsparcia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia formularza Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz telefonicznie pod numerem tel. (14) 684 66 66.

 

 Data ogłoszenia: 13 kwietnia 2017 r.

 

Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej nr 1/2017/W

 

Lokalna Grupa Działania

 Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”,

działająca na terenie gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno oraz Radłów 

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:



email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz