Rekrutacja na wolne stanowisko pracy

18 maj 2016
Odsłony: 1624
Drukuj Email

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Więcej...

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

1.    Dane identyfikacyjne pracodawcy: Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327 A, 32-825 Borzęcin.

2.    Określenie stanowiska, na które prowadzony jest nabór: specjalista ds. wdrażania LSR

3.    Informacja o rodzaju i miejscu zatrudnienia: praca na pełnym etacie  w biurze LGD
w Warysiu.

4.    Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności specjalisty ds. wdrażania LSR:  
•    obsługa kancelaryjno–organizacyjna biura Stowarzyszenia;
•    obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach lokalnej Strategii Rozwoju LGD;
•    pomoc beneficjentom przy wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy;
•    pomoc beneficjentom przy wypełnianiu uzupełnień/wyjaśnień;
•    pomoc beneficjentom przy wypełnianiu wniosku o płatność;
•    organizacja i obsługa działań informacyjno-promocyjnych zgodnych z przyjętym planem działania LGD;
•    pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez organizowanych lub współorganizowanych przez LGD;
•    pomoc w przygotowaniu szkoleń oraz zebrań organizowanych w ramach Stowarzyszenia;
•    pomoc w organizacji szkoleń i zebrań oraz obsługa techniczna;
•    obsługa interesantów biura;  
•     udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie pisemnie lub za pośrednictwem internetu;
•    monitoring i kontrola realizacji projektów przez beneficjentów;
•    obsługa organizacyjna posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Członków;
•    organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej projekty;
•    pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do naborów organizowanych przez LGD;  
•    podejmowanie działań na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;  
•    współpraca z instytucjami i organami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami;
•    bieżące analizowanie zmian w systemie prawnym PROW;
•    podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach;
•    prowadzenie dokumentacji z realizowanych zadań;
•    wytwarzanie dokumentów i pism korespondencyjnych;
•    prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
•    realizacja zadań zleconych przez kierownika biura;
•    inne zadania wynikające ze strategii LGD;
•    aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarze działania LGD.

5. Wymagania niezbędne:
-/ wykształcenie wyższe;
- roczny staż pracy potwierdzony umową o pracę w administracji publicznej lub w NGO.


6. Wymagania dodatkowe:
•    znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów z UE;
•    doświadczenie pracy w stowarzyszeniach;
•    obsługa komputera (MS Office, generator wniosków, http);
•    znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
•    prawo jazdy kat. B.
•    wymagane cechy osobowe: sumienność – terminowość, asertywność, odporność na stres, kreatywność, nastawienie prospołeczne, wytrwałość i odpowiedzialność.

7.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny lub inna pisemna forma zgłoszenia udziału w naborze,
b)    życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz doświadczenia zawodowego,
c)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, posiadanie kwalifikacji i uprawnień, znajomość języków obcych;
d)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie wraz z aktualną fotografią,
e)    kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy zlecenia),
f)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

* Dokumenty określone w punktach a, b, d, f, dla ich ważności muszą być opatrzone datą sporządzenia i  podpisane.

8.    Termin, miejsce i forma składania dokumentów oraz warunki skuteczności terminowego doręczenia dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie pisemnej osobiście w biurze Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A; 32-825 Borzęcin lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A; 32-825 Borzęcin w terminie do dnia 2 czerwca 2016 r. do godz. 12.00.

* Uwaga! W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu pisma do biura w Warysiu. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z widocznym dopiskiem na kopercie: „Praca w LGD – Nie otwierać przed 02.06.2016 r. godz.12.00”. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Biura Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu oraz bez kompletu wymaganych dokumentów, bez  wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane.

9.    Etapy rekrutacji i sposób powiadamiania kandydatów:
a) analiza złożonych dokumentów
b) rozmowa kwalifikacyjna.
* Kandydaci do pracy spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, poinformowani zostaną telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

10. Osoby biorące udział w naborze, przez fakt złożenia dokumentów aplikacyjnych, wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru na podanych zasadach.

Data ogłoszenia: 19 maja 2016 roku.

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz