25 KWIETNIA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW!

09 kwiecień 2018 Odsłony: 304
Drukuj

walne zebranie

Zgodnie z art. 18, pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu" Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków. Zebranie odbędzie się w środę, 25 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 (I termin) i o godz. 16.15 (II termin) w Domu Wiejskim w Warysiu (Waryś 327 A).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Ustalenie wysokości oraz zasad pobierania składek członkowskich na 2018 rok.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w 2017 roku.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia w 2017 roku.
 7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2017 roku.
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego - bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2017.
 9. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
 10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Rady Stowarzyszenia.
 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 14. Omówienie bieżącej działalności LGD w kontekście przeprowadzonych naborów.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania.

W związku z charakterem sprawozdawczym Zebrania zwracamy się z prośbą o niezawodne uczestnictwo. Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu".

Jednocześnie informujemy, że do 30 czerwca 2018 r. należy dokonać wpłaty składki członkowskiej, która dla osób fizycznych, osób prawnych, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego wynosi za poprzednie lata 10 zł za każdy rok. Wpłaty można dokonać zarówno osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, jak również przelewem bankowym na rachunek nr: 90 8591 0007 0100 0904 0051 0001.