WAŻNE DLA BENEFICJENTÓW

22 grudzień 2017 Odsłony: 398
Drukuj Email

Jak pozyskiwać środki unijne?

Za nami większość z zaplanowanych do 2018 roku naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizowanego programu LEADER. Autorzy najlepszych projektów, którzy zostali wybrani do dofinansowania albo już otrzymali środki, albo są w trakcie rozliczania operacji. Więcej...

Przypomnijmy, podstawowym narzędziem, które LGD wykorzystuje, by osiągać swoje cele, są pozyskane środki z programu LEADER, a następnie w wyniku przeprowadzanych naborów wniosków ich rozdział między beneficjentów realizujących projekty zgodne z lokalną strategią rozwoju, czyli tożsamymi ze zdiagnozowanymi potrzebami lokalnej społeczności. Do otrzymania pomocy finansowej LGD wybiera te najlepsze projekty, czyli te, które dają gwarancje osiągnięcia zaplanowanych w strategii wskaźników.

Widoczna zmiana obszaru

Warto przypomnieć, że w poprzednim okresie rozliczeniowym, w latach 2009–2014, dzięki „Kwartetowi” dofinansowano 157 operacji na łączną kwotę 10 652 387,68 zł. Dzięki tej pomocy nie tylko w kilkunastu miejscowościach poprawił się stan wielu obiektów użyteczności publicznej (modernizacja, remonty i wyposażenie w niezbędny sprzęt objęły m.in. ośrodki kultury, remizy strażackie, domy ludowe, świetlice), ale także przyczynił się do powstania wielu miejsc rekreacyjnych, takich jak place zabaw, boiska sportowe, skatepark, stanice na szlakach rowerowych itp. Dzięki otrzymanej pomocy zostały odrestaurowane
zabytkowe obiekty kultu religijnego (kościoły, kaplice, figury) oraz miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne (np. cmentarze wojenne, miejsca ważnych bitew). Nie można też nie wspomnieć o projektach budujących kapitał społeczny, które związane były z organizacją imprez i wydarzeń mających ogromne znaczenie dla integracji lokalnej społeczności. Na szczególną uwagę zasługują też liczne publikacje książkowe, a także zrealizowane filmy o historii i bohaterach regionu oraz nawiązujących do lokalnych tradycji, zwyczajów i produktów lokalnych.

Na działalność w bieżącym okresie programowania, obejmującym lata 2014-2020, „Kwartet na Przedgórzu” pozyskał w drodze konkursu na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju środki w wysokości ponad 2 mln euro. Połowa z tego zostanie przeznaczona na pomoc tworzącym nowe miejsca pracy przedsiębiorcom. Pierwsze nabory wniosków przeprowadzono w październiku 2016 roku…

Szeroki zakres pomocy

W ramach dysponowanego limitu środków LGD organizuje nabory wniosków na przyznanie pomocy finansowej. Oprócz przedsiębiorców – zarówno tych dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą (pomoc w wysokości 50 000 zł lub 70 000 zł), jak i chcących rozwijać swoje firmy (pomoc maksymalnie do 300 000 zł) – dofinansowanie na realizację innych projektów mogą otrzymać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, osoby fizyczne oraz jednostki sektora finansów publicznych. Wysokość pomocy ustala LGD (z reguły to 80-90 proc.), z wyjątkiem refundacji dla JST, która jest stała i wynosi 63,63% kosztów operacji.

W bieżącym okresie programowania, obejmującym lata 2014-2020, Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” zaplanowało – a niektóre z nich już przeprowadziło – nabory wniosków w kilku kategoriach.

I tak w ramach naborów tzw. konkursowych z zakresów:
* Rozpoczęcie działalności gospodarczej
* Rozwój działalności gospodarczej
* Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej
* Promocja obszaru Przedgórza
* Renowacja zabytków

W ramach tzw. projektów grantowych nabory wniosków z zakresów:
* Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
* Wydarzenia sportowe i/lub rekreacyjne
* Przedgórzańskie inspiracje
* Działania edukacyjne o Przedgórzu

W ramach naborów wniosków na realizację projektów własnych LGD z zakresów:
* Działania dla de faworyzowanych
* Działania proekologiczne
Ponadto „Kwartet” realizuje wraz z innymi lokalnymi grupami działania, w tym także z
partnerami zagranicznymi, dwa projekty współpracy:
* Smak na małopolski produkt czyli biznes ze smakiem
* Pogórzańskie trasy – nordic walking

Granty - nowa forma pomocy

Możliwość realizacji projektów grantowych jest nową formą pomocy, dotychczas nie stosowaną w lokalnych grupach działania w ramach programu LEADER. Realizację tych projektów zaplanowano w ramach przedsięwzięć, które skierowane są do szerokiego grona odbiorów i gwarantują realizację różnorodnych i ciekawych pomysłów.

Projektem grantowym jest operacja, w której beneficjent będący lokalną grupą działania (LGD) udziela innym podmiotom grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu.

Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez LGD w ramach realizacji projektu grantowego.

Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy na realizację zadań.

Zakres zadań projektu grantowego obejmuje:
- szeroko rozumiane wydarzenia promujące obszar objęty LSR;
- wydarzenia aktywizujące poprzez sport lub imprezy rekreacyjne oraz przeciwdziałające zjawiskom aspołecznym;
- wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury;
- działania edukacyjne i kultywujące historię Przedgórza.

Granty dedykowane są przede wszystkim osobom fizycznym, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, instytucjom kultury oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Wysokość pomocy: 5 000 zł – 10 000 zł

Intensywność pomocy (procentowy udział w kosztach kwalifikowalnych):
- 90% - organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych
- 80% - dla osób fizycznych

Przygotowujący projekty powinni uwzględnić te wszystkie aspekty, dzięki realizacji których ich wnioski zostaną wyżej ocenione. O tym, jakie wnioski będą preferowane określają lokalne i premiujące kryteria wyboru wniosków.

Jak pozyskiwać środki unijne?

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach jednego z zakresów wymienionych na poprzedniej stronie, należy przystąpić do naborów wniosków spełniając następujące warunki:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Szczególnie ważne dla wnioskodawcy

Planując ubieganie się o dofinansowanie projektu bezwzględnie należy wziąć pod uwagę:

▪ Cele LSR i wskaźniki wyznaczone do osiągnięcia
▪ Nabory tematyczne, na realizację celów
▪ Zapisy w LSR o wysokości i zakresie dofinansowania
▪ Kryteria wyboru operacji
▪ Wysokość środków w ramach poszczególnych naborów
▪ Konsultacje, korzystanie z doradztwa w tym w ramach terminologii użytej w dokumentacji, formularzach

10 kroków do osiągnięcia celu

1. Sprecyzuj pomysł, jasno i konkretnie określ swój cel (jasny, krótki, zrozumiały, określony w czasie i możliwy do realizacji, mierzalny, osiągalny i realny).
2. Dokonaj wstępnego oszacowania koniecznych do poniesienia kosztów, sprecyzuj źródło finansowania.
3. Wybierz źródło dotacji, zapoznaj się z dokumentacją, skorzystaj z doradztwa.
4. Sprawdź wymogi, zasady, kryteria oceny, sprawdź wskaźniki, które musisz osiągnąć i określ swoją szansę na otrzymanie dotacji.
5. Przygotuj plan stworzenia wniosku oraz jego realizacji i rozliczenia, i trzymaj się go; Rozpocznij z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Poznaj narzędzia, za pomocą których złożysz wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) (formularz wniosku, generator itp.), zapoznaj się z wnioskiem o płatność (WoP).
7. Zwróć szczególną uwagę na wymagane załączniki, których przygotowanie może wymagać czasu.
8. Wykonaj rozeznanie rynkowe kosztów, pamiętaj o zasadzie konkurencyjności.
9. Pisząc wniosek zwracaj uwagę na cel, który sobie postawiłeś do realizacji, posługuj się Instrukcją Wypełniania Wniosku (IW).
10. Złóż wniosek w terminie w siedzibie LGD. Data złożenia jest ważna, gdyż decyduje ona o kolejności na liście wybranych do finansowania wniosków w przypadku uzyskania w trakcie oceny jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacje.

Kto ocenia i wybiera wnioski

Organem dokonującym zgodnie z przyjętą procedurą oceny i wyboru do finansowania wniosków jest Rada Stowarzyszenia, która wybierana jest przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia. W skład Rady – mającej wyłączną kompetencję do wyboru operacji oraz ustalania kwoty wsparcia - wchodzi od 9 do 15 członków (aktualnie liczy 13 członków). Reprezentują oni każdy z sektorów: publiczny, społeczny i gospodarczy, a także mieszkańców obszaru działania LGD, przy czym ani władze publiczne, ani żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Ponadto w jej składzie musi być co najmniej jedna kobieta i przynajmniej jeden członek Rady jest osobą poniżej 35. roku życia. Ponadto Rada jest tak skonstruowana, by każdorazowo na etapie głosowania zachowany był parytet sektorowy, oznaczający, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W Radzie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” sektor publiczny reprezentowany jest przez 4 podmioty (tj. 31%), sektor społeczny przez 6 osób (tj. 46%), w tym 4 mieszkańców oraz przez 3 przedsiębiorców (tj. 23%). W jej składzie są 3 kobiety oraz 2 osoby poniżej 35. roku życia. Spełniona jest więc podstawowa zasada, iż partnerstwo jest odpowiedzialne za wybór operacji na poziomie lokalnym i ma zapewnić, że wybrane operacje są zgodne ze strategią. Dlatego osoby zaangażowane w pracę w Radzie Stowarzyszenia posiadają odpowiednie kompetencje, a oceny dokonują na podstawie przyjętych przez LGD lokalnych i premiujących kryteriów wyboru.

Należy podkreślić, że członkowie Rady obowiązani są w procesie oceny i wyboru operacji zachować bezstronność. Zatem przedstawiciel Rady lub jego reprezentant, który jest wnioskodawcą wybieranego przez nią projektu, reprezentuje wnioskodawcę, zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej podległości służbowej, jest z nim spokrewniony, czy też jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z podmiotem reprezentowanym przez wnioskodawcę - jest wyłączony z oceny i wyboru operacji. Radni są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie oceny i wyboru operacji.

Posiedzenia Rady są jawne, a decyzje, w szczególności w sprawie wyboru projektu do finansowania, podejmowane są w formie uchwały.

Realizacja i rozliczanie projektów

Po wybraniu operacji do dofinansowania Beneficjent przystępuje do realizacji projektu zgodnie z założeniami ujętymi we wniosku, w tym w szczególności dotyczącymi wskaźników i pozostałych obowiązków wynikających z umowy. Dokonując rozliczenia kosztów, należy pamiętać, by nie odbiegały one od wskazanych we wniosku. Należy ponadto mieć na uwadze, że:

▪ Realizacja działań musi być zgodna z wymogami wizualizacji ujętymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020;
▪ W rozliczeniu operacji każdy koszt należy wykazać właściwą fakturą lub innym dokumentem księgowy;
▪ Należy prowadzić oddzielny system rachunkowości;
▪ Koszt powyżej 1000 zł zaleca się realizować bezgotówkowo;
▪ Rozliczenie powinno dotyczyć kosztów całkowitych operacji, a nie tylko objętych dotacją;
▪ Każdą zmianę w realizacji projektu należy niezwłocznie zgłaszać do LGD oraz UMWM w celu aneksowania umowy;
▪ Należy przechowywać dokumentację po zakończeniu projektu; licz się z kontrolami;
▪ Obowiązuje Beneficjenta utrzymanie trwałości projektu.

Promowanie projektu

Końcowym, aczkolwiek równie istotnym aspektem są też działania podejmowane w celu promowania projektu. Jeśli otrzymałeś wsparcie z Funduszy Europejskich masz obowiązek o tym informować, ponieważ wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wykorzystywane są jej zasoby finansowe. W tym celu została opracowana „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”. Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

***

Masz pomysł na projekt, który odmieni Twoje otoczenie, pomoże Ci w założeniu własnej firmy lub pozwoli na jej rozwój skontaktuj się z „Kwartetem”. Pracownicy Biura LGD udzielą wszelkich niezbędnych informacji.


PR

u

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz