NABÓR PRACOWNIKA - C.D.

27 maj 2021 Odsłony: 65
Drukuj Email

W związku z tym, że nabór na wolne stanowisko pracy obejmujące zakres: specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz specjalista ds. księgowo-kadrowych – nie został rozstrzygnięty (dwie osoby, które złożyły aplikacje, nie spełniały warunków określonych w ogłoszeniu), procedura naboru zostaje powtórzona. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Stowarzyszeniu mogą składać dokumenty aplikacyjne do dnia 9 czerwca 2021 roku.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO/STANOWISKA PRACY: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWO-KADROWYCH / SPECJALISTA DS. WDRAŻNIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU


Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy z zakresem: specjalista ds. księgowo-kadrowych oraz specjalista ds. wdrażania LSR.
1. Dane identyfikacyjne pracodawcy: Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327 A, 32-825 Borzęcin.
2. Określenie stanowiska, na które prowadzony jest nabór:
a/ specjalista ds. kadrowo-księgowych oraz specjalista ds. wdrażania LSR – 1/4 etatu
b/ specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - 3/4 etatu.
3. Informacja o rodzaju i miejscu zatrudnienia: praca w biurze LGD w miejscowości
w Waryś.

Nie wyklucza się zatrudnienia jednego pracownika w pełnym etacie, obejmującym oba stanowiska.

4. Zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy specjalista ds. księgowo-kadrowych:
- prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
- bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
- sporządzanie list płac;
- sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS;
- regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych;
- współpraca w sporządzaniu wniosku na funkcjonowanie LGD;
- sporządzanie wniosku o płatność;
- prowadzenie dokumentacji składek członków Stowarzyszenia;
- prowadzenie rachunku bankowego;
- prowadzenie spraw kadrowych;
- sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych;
- wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny;
- tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia;
- należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych;
- rejestracja operacji gospodarczych – finansowych;
- analiza dokumentów finansowych;
- udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez ` zaliczek i ich rozliczanie;
- regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań;
- pomoc w opracowywaniu projektu preliminarza budżetowego;
- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,
- odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,
- wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac;
- realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży;
- prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych;
- sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia; prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych oraz ich rozliczanie;
- prowadzenie spraw socjalnych Stowarzyszenia;
- prowadzenie spraw związanych z BHP i p/poż;
- prowadzenie kancelarii Zarządu oraz ewidencja pieczątek;
- wytwarzanie dokumentów i pism korespondencyjnych;
- prowadzenie ewidencji mienia Stowarzyszenia;
- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z zakładowym planem kont;
- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i bilansu;
- rozliczanie pod względem finansowym realizowanych projektów;
- inwentaryzacja należności i zobowiązań oraz bieżące ich regulowanie;
- analizowanie poszczególnych kosztów zgodnie z projektami, i budżetem przyjętym przez WZC;
- sporządzanie przelewów;
- składanie rocznych deklaracji rozliczeniowych oraz terminowe regulowanie zobowiązań budżetowych.
Od kandydata na to stanowisko pożądane są następujące wymagania:
- wykształcenie średnie;
- znajomość pełnej księgowości;
- doświadczenie pracy w stowarzyszeniach lub administracji publicznej.

5. Zakres zadań i obowiązków specjalisty ds. wdrażania LSR:
- obsługa kancelaryjno–organizacyjna biura Stowarzyszenia;
- obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach lokalnej Strategii Rozwoju LGD;
- pomoc beneficjentom przy wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy;
- pomoc beneficjentom przy wypełnianiu uzupełnień/wyjaśnień;
- pomoc beneficjentom przy wypełnianiu wniosku o płatność;
- organizacja i obsługa działań informacyjno-promocyjnych zgodnych z przyjętym planem działania LGD;
- pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez organizowanych lub współorganizowanych przez LGD;
- pomoc w organizacji szkoleń i zebrań oraz obsługa techniczna;
- obsługa interesantów biura;
- udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie pisemnie lub za pośrednictwem internetu;
- monitoring i kontrola realizacji projektów przez beneficjentów;
- obsługa organizacyjna posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Członków, organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej projekty;
- pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do naborów organizowanych przez LGD;
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;
- współpraca z instytucjami i organami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami;
- bieżące analizowanie zmian w systemie prawnym PROW;
- podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach;
- prowadzenie dokumentacji z realizowanych zadań;
- wytwarzanie dokumentów i pism korespondencyjnych;
- prowadzenie dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia;
- realizacja zadań zleconych przez kierownika biura;
- inne zadania wynikające ze strategii LGD;
- aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarze działania LGD.

Od kandydata na to stanowisko pożądane są następujące wymagania:
- wykształcenie średnie;
- doświadczenie pracy w stowarzyszeniach lub administracji publicznej;
- znajomość zagadnień dotyczących funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
- obsługa komputera (MS Office, generator wniosków, http);
- prawo jazdy kat. B.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny lub inna pisemna forma zgłoszenia udziału w naborze,
b) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz doświadczenia zawodowego,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, posiadanie kwalifikacji i uprawnień, znajomość języków obcych;
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie wraz z aktualną fotografią,
e) kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy zlecenia),
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
Dokumenty określone w ppkt a, b, d, f, dla ich ważności muszą być opatrzone datą sporządzenia i podpisane.
6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów oraz warunki skuteczności terminowego doręczenia dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A; 32-825 Borzęcin lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A; 32-825 Borzęcin w terminie do dnia 9 czerwca 2021 r. do godz. 13.00.
** Uwaga! W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu pisma do biura w Warysiu. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z widocznym dopiskiem na kopercie: „Praca w LGD – Nie otwierać przed 09.06.2021 r., godz.13.00”. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Biura Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub bez wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane.
7. Etapy rekrutacji i sposób powiadamiania kandydatów:
a) analiza złożonych dokumentów,
b) rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci do pracy spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, poinformowani zostaną telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby biorące udział w naborze, przez fakt złożenia dokumentów aplikacyjnych, wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru na podanych zasadach.
8. Osoby biorące udział w naborze, przez fakt złożenia dokumentów aplikacyjnych, wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru na podanych zasadach.


Data ogłoszenia: 27 maja 2021 roku

 

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz